office@npack.net
+359 518 433 58
Varna, Bulgaria

Visit our galleryгалерия

OБЯВА

за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

22.11.2012г.

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,“ЕНПАК” ЕООД със седалище в гр.  Варна и адрес на управление: ж.к. МЛАДОСТ, бл. 126, вх. 5, ет. 7, ап. 119, тел.: +359 899 182 002, факс: 052/302 396, интернет адрес : www.npack.net, лице за контакт: Надежда Стоянова Минкова, на длъжност Управител  , тел.: + 359 899 182 002, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0155-0001, обявява процедура за определяне на изпълнител –  открит избор с обект: „Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване:

Обособена позиция 1:
Машини за плетене на шнур
Машина за автоматично рязане на шнур
Обособена позиция 2:
Полуавтоматична машина за каширане на хартия върху картон, велпапе и микровелпапе
Обособена позиция 3:
Пренастройваема автоматична машина с програмно управление за залепяне на два листа
Пренастройваем автоматичен комплекс с програмно управление за формоване и лепене на ръкав“                       
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Провадия 9200, Южна Промишлена зона, кв.4, парцел IX – ОКС всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2);
2.http://www.eufunds.bg- интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§4Г от Заключителните разпоредби);
3.  www.npack.netинтернет адрес на бенефициента.

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Провадия 9200, Южна Промишлена зона, кв.4, парцел IX – ОКС до 17:30 ч. на 07.12.2012 г.

Документация:

Пояснителен документ

Декларация за валидност на офертите

Декларация на кандидата

Решение

Договор Обособена позиция 1

Договор Обособена позиция 2

Договор Обособена позиция 3

Изисквания към офертите

Оферта

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 1

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 2

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 3

Ценова оферта за Обособена позиция 1

Ценова оферта за Обособена позиция 2

Ценова оферта за Обособена позиция 3

Техническа оферта за Обособена позиция 1

Техническа оферта за Обособена позиция 2

Техническа оферта за Обособена позиция 3

Техническа спецификация за Обособена позиция 1

Техническа спецификация за Обособена позиция 2

Техническа спецификация за Обособена позиция 3